សកម្មភាព
Activities


ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Thomas Hundt នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Axiata - 10/Apr/2019

ជំនួបពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោក Rèmi Rioux នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ - 06/May/2019

ជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោកជំទាវ Agnès PANNIER-RUNACHER រដ្ឋលេខាធិការ នៃ MEF ប្រទេសបារាំង - 07/May/2019

ជំនួបពិភាក្សាជាមួយលោក Pierre Amilhat-Director for Asia, Central Asia, Middle East/Gulf, Pacific - 06/May/2019

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក John G. Rice អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន General Electric Gas Power - 16/May/2019